Misioni

“Lidhja e Gazetarëve të Shëndetit” ka si qëllim të krijojë aktivitete në fushën e veprimtarisë së gazetarëve të shëndetit , promovimin e gazetarisë së shëndetit, rritjen cilësore, lobimin kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar të gazetarisë së shëndetit, trajnime, botime, edukimin dhe promovimin e vlerve të shëndetit, dhe gazetarisë së shëndetit, shkëmbimin e përvojave dhe praktikave më të mira, pasqyrimi I punës së gazetarisë së shëndetit dhe mjeksisë duke raportuar lidhur me zhvillimet e reja në mjeksi, vëmëndja ndaj shëndetit dhe shëndetit publik, bashkëpunimi më institucione të shëndetësisë, nënshkrimi I memorandumeve të mirëkuptimit më OJF të tjera, Urdhrin e Mjekut,Urdhrin e Farmacistit, Shoqatat e pacienteve dhe çdo organizatë që ndan vlera të njëta me “Lidhjen e Gazetarëve të Shëndetit”, veprimtaritë mediatike lidhur me shëndetin si dhe çdo veprimtari apo aktivitet tjetër që synon realizimin e Lidhjes tonë.